SHËRBIMET

Eco Climate Solution sh.a. ushtron aktivitetin e saj me objekt ekzekutimin e instalimeve të impianteve teknologjike për aplikimecivile dhe industriale.
Në to përfshihen:

 
 • Impiante kondicionimi, ngrohje dhe ventilimi (HVAC)

 • Impiante kondicionimi për ambiente sterile (salla operacioni, terapie intensive)

 • Centrale termike dhe frigoriferike

 • Impiante hidrosanitare

 • Impiante për shpërndarjen, kontrollin e fluideve dhe për procese industriale

 • Impiante për mbrojtjen nga zjarri

 • Impiante për trajtimin e ujit

 • Impiante të gazrave mjekësore

 • Impiante elektrike TM dhe TU

 • Impiante speciale: LAN & telefoni, alarme zjarri, CCTV, TV/SAT, impiante elektroakustike (fonie), impiante për kontrollin e hyrjeve

 • Sisteme rregullimi, kontrolli dhe automatizimi të integruara (BMS)